0951 342 259

Vylúčenie zodpovednosti

Upsight, s.r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: info@upsight.sk.

Nezodpovedáme za stratu v dôsledku nepresností alebo neúplnosti ani za stratu vyplývajúcu z problémov spôsobených alebo spojených so šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú prerušenia alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Za akúkoľvek stratu, ktorá vznikne v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou Upsight, s.r.o. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť Upsight, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontexte vašej odpovede alebo žiadosti o informácie, budú použité iba v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Upsight, s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie na ochranu svojich systémov pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Upsight, s.r.o. na tento účel zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom okrem iného zohľadní súčasný stav techniky. Nezodpovedá však za akúkoľvek stratu, či už priamu alebo nepriamu, ktorú utrpí užívateľ webovej stránky, ktorá vznikne v dôsledku nezákonného používania jej systémov treťou stranou.

Upsight, s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých je vytvorený hypertextový odkaz alebo iná referencia. Na výrobky alebo služby ponúkané tretími stranami sa vzťahujú platné zmluvné podmienky týchto tretích strán.

Naši zamestnanci vynaložia maximálne úsilie, aby zaručili prístupnosť našich webových stránok a neustále ich zlepšovali. Vrátane ľudí, ktorí používajú špeciálny softvér z dôvodu zdravotného postihnutia.

Táto webová stránka je preto vytvorená podľa smerníc AA WCAG 2.1. Tieto usmernenia sú medzinárodne uznávanými dohodami o prístupnosti, udržateľnosti, zameniteľnosti a vyhľadateľnosti webových stránok.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú v Upsight, s.r.o..

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné používanie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti Upsight, s.r.o., s výnimkou prípadov, keď je inak stanovené v predpisoch kogentného práva (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.